Accrual/Prirast– Pripisivanje premija i diskonta na forward devizne transakcije, koje se odnose direktno na depozitni swop (Kamatna arbitraža), u tijeku trajanja perioda svakog ugovora.

Adjustment/Usklađivanje – je u principu službena radnja u cilju promjene unutrašnje ekonomske politike da se ispravi debalans plaćanja ili službeni devizni tečaj.

Agent Bank/Banka agent – Obično banka koja radi za stranu banku.

Aggregate Demand/Agregatna tražnja – Ukupna tražnja za robom i uslugama u privredi. Ona obuhvata privatni i javni sektor potražnje za robom i uslugama u zemlji, kao i tražnju potrošača i tvrtki u drugim zemljama za dobrima i uslugama

Aggregate Risk/Kumulativni rizik – Veličina izloženosti banke prema jednom kupcu za “spot” i “forvard” ugovore.

Aggregate Supply/Agregatna ponuda – Ukupna ponuda proizvoda i usluga u gospodarstvu iz domaćih izvora (uključujući uvoz) da bi se odgovorilo na ukupnu tražnju.

American Style Option/Američka opcija – Opcioni ugovor koji može da se izrši u bilo koje vrijeme prije nego što istekne.

Appreciation/Apresijacija – jačanje jedne valute u odnosu na drugu.

Arbitrage/Arbitraža – kupovina ili prodaja instrumenta i istovremeno zauzimanje jednakih i suprotnih pozicija na povezanom tržištu, sa ciljem da iskoristi razlika u cijeni instrumenta među tržištima.

Aroon/Aroon indikator – je tehnički indikator koji se može koristiti za određivanje da li je instrument u nekom trendu i snagu tog trenda. Aroon oscilator signalizira rastući trend, kad poraste iznad nule, a opadajući kada padne ispod nule. Što je oscilator udaljeniji od nulte linije, jači je trend.

Aroon Oscillator/Aroon oscilator – tehnički indikator može biti konstruiran oduzimanjem Aroon (dole) od Aroon (gore) veličine. Pošto Aroon (gore) i Aroon (dole) osciliraju između 0 i +100, Aroon oscilator oscilira između -100 i +100 sa nulom kao centralnom linijom presjeka.

Ascending Trend Channel/Kanal rastućeg trenda – rastuća linija koja povezuje dno nižih valova i paralelna je sa linijom trenda. Rastuća linija kanala i linija trenda formiraju granicu kod uzlaznog trenda. Ovo je formacija rastućeg trenda.

Ascending Triangle/Rastući trokut – neutralna formacija cijena između dvije konvergentne linije trenda u kojoj se donja linija diže dok je gornja linija je ravna. Ovo je formacija rastućeg trenda.

Ask/ Tražena cijena – kotirana cijena po kojoj klijent može da kupi valutni par. Također se pominje i kao “ponuđena”, “tražena cijena” ili “traženi tečaj”.

Asset/Aktiva – Pozitivan saldo ili, u kontekstu forexa, pravo na prijem određene valute od druge strane (brokera) koja proizilali iz forward iili spot ugovora

Asset Allocation/Alokacija sredstava – Podjela sredstava između različitih instrumenata kako bi se smanjio rizik.

At Best/Nalog ”Po najboljoj” – instrukcija data dileru da kupi ili proda po najboljoj cijeni koja se može postići.

At or Better/Nalog ”Po cijeni ili bolje” – nalog za trgovanje po određenoj cijenii ili boljoj.

Aussie/Aussie – Sleng za australijski dolar.

Authorized Dealer/Ovlašteni diler – financijska institucija koja je ovlaštena da se bavi forexom.

Average Directional Index (ADX)/Average Directional Index (ADX) – tehnički indikator, dio Directional Movement indikatora, sustav kojeg je razvio J. Weles Wilder. ADX linija se zasniva na razmaku između +DI i -DI linija tog istog sustava.

Average True Range (ATR)/Average True Range (ATR) – tehnički indikator koji mjeri nestabilnost instrumenta. Visoke vrijednosti ATR-a ukazuju na visoku nestabilnost i mogu biti pokazatelj panične prodaje ili kupovine. Niska ATR očitavanja ukazuju bočno kretanje instrumenta.

Back Office/Back Office – odjeljenje u financijskim institucijama koje je odgovorno za poravnanje, administraciju i izvješćavanje.

Back Testing/Back testiranje – test performansi strategije trgovanja zasnovan na povijesnim podacima prije primjene strategije za stvarne podatke.

Balance of Payments/Platni bilans – sistematska evidencija ekonomskih transakcija u datom periodu za zemlju.
(1) Izraz se često koristi da bi označio:
(I) platni bilans na “tekućem računu” ili,
(II) tekući račun, plus određeno dugoročno kretanje kapitala.
(2) kombinaciju koju čine: trgovinski bilans, tekući bilans, račun kapitala i nevidljivih stanja, zajedno čine platni bilans ukupno. Dugotrajni deficit platnog bilansa ima tendenciju da dovede do ograničenja u kapitalnim transferima, i /ili pad vrijednosti valuta.

Band(Trading Band) /Band – opseg u kojem je valuti dozvoljeno da se kreće u odnosu na drugu valutu, prema ograničenju valute od strane lokalne vlade.

Bank Line/Bankarska linija – kreditna linija odobrena klijentu od strane banke, također poznata i kao “linija” ili “kreditna linija”.

Bank Rate/Bankarska stopa – stopa po kojoj centralna banka spremna da pozajmi novac domaćem bankarskom sustavu.

Base Currency/Osnovna valuta – U forexu se osnovna valuta odnosi na prvu valutu u valutnom paru.

Na primjer, u EUR/USD valutnom paru, euro je osnovna valuta. Također se može označiti kao primarna valuta.

Basis/Baza (osnova) – razlika između cijene novca i cene futuresa.

Basis Point/Osnovna jedinica – posljednja decimala prikazana za trgovanje. U većini valutnih parova to je ekvivalent za 1/10.000. Najpopularniji izuzetak od pravila je USD/JPY, gdje je osnovna jedinica 1/100.

Basis Trading/Osnovno trgovanje – Zauzimanje suprotne pozicije na novčanom i tržištu futuresa sa očekivanjem profita od povoljnih kretanja u osnovi.

Basket/Korpa – Grupa valuta koja se normalno koristi za upravljanje tečajem valute, obično je svaka valuta u korpi ponderisana za formiranje deviznog tečaja.

Bear/“Medvjed” – trejder koji smatra da će cijene pasti.

Bear Market/”Medvjed tržište” – padajuće tržište, uglavnom duži period sa padom cijena.

Bid/Ponuđena cijena – navedena cijena po kojoj kupac može prodati valutni par. Također se pominje kao “ponuđena cijena” ili “ponuđeni tečaj”.

Bid-Ask Spread/Spred ponude-potražnje – razlika u pipsevima ponude i potražnje.

Bollinger Bands/Bollinger bands – tehnički pokazatelj koji omogućuje korisnicima da uporede nestabilnost i relativne razine cijena tijekom vremena. Sastoji se od tri trake (linije) tako da obuhvata većinu cijena vrijednosnih papira. Cijene će često naići na otpor kod gornje trake I na podršku kod donje.

Book/Knjiga – pregled pozicija valuta koje drži diler, desk, ili soba. Ukupno izražava aktivu i pasivu. Ako je prosječna dospjelost knjige manja od dospjelosti imovine, za banku se kaže da radi na kratku i otvorenu knjigu. Prenošenje knjiga se odnosi na prijenos trgovanje bankovnih pozicija na drugu lokaciju na kraju dana, na primjer iz Londona u New York.

Bretton Woods/Breton Vuds – mjesto na kojem je održana konferencija koja je 1944.god. dovela do uspostavljanja poslijeratnog deviznog sustava, koji je ostao nepromijenjen do 1971.g. Na konferenciji je formiran MMF. Utvrdio je valute u sustavu fiksnih tečajeva sa dozvoljenom fluktuacijom od 1% u odnosu na zlato ili dolar.

Broker/Broker – agent, koji povezuje prodavaca i kupca za proviziju koju plaća inicijator transakcije. Brokeri ne uzimaju pozicije na tržištu.

Bull/“Bik” – trejder koji smatra da će cijene rasti.

Bull Market/“Bik” tržište – generalno duži rast cijena.

Bundesbank/Bundesbanka – Centralna banka Njemačke.

Buying Rate/Kupovni tečaj – tečaj (cijena) po kojoj je market maker spreman da kupi valutu. Ponekad se naziva “bid” tečaj.

Buy Signal/Signal za kupovinu – stanje koje označava dobro vrijeme za kupovinu instrumenata. Okolnosti signala biti će određene pokazateljem koji analitičar koristi. Na primjer, signalom za kupovinu se smatra kada MACD prelazi iznad signalne linije.

CFD/CFD (Contract for Difference) – financijski derivati koji omogućuju trejderima da trguju burzanskim indexima, robama, plemenitim metalima i sl. bez stvarnog kupovanja tog instrumenta. Prema ovom ugovoru, prodavac plaća kupcu razliku između trenutne vrijednosti odgovarajućeg instrumenta i vrijednosti ugovora u budućnosti. Ukoliko je razlika negativna, onda kupac plaća prodavcu.

Cable/Kabl – izraz koji se koristi na deviznom tržištu za GBP

Call Rate/Pozivna stopa – međubankarska stopa koja se obračunava preko noći.

Candlestick Chart/Svijeća grafikon – oblik japanskog grafikona koji je postao popularan na zapadu. Uska linija pokazuje dnevni raspon cijena. Šire tijelo označava oblast između cijene na otvaranju i cijene na zatvaranju. Ako je cijena na zatvaranju iznad cijene na otvaranju, tijelo se obilježava zelenom ili plavom bojom, a ako je ispod onda je tijelo crvene boje.

Capital Risk/Rizik kapitala – rizik koji proizlazi iz toga što banka mora platit drugoj strani bez obzira što ne zna da li će druga strana biti u stanju da ispuni svoju stranu dogovora.

FRANCE 40/Glavni index francuske burze. Ovaj index predstavlja ponderisanu mjeru 40 najznačajnijih vrijednosti od 100 najkapitaliziranijih kompanija na Pariškoj burzi. Jedan je od najznačajnijih nacionalnih indexa pan-europske grupe Euronex (koju čine jos i Brisel BEL20, Lisabonski PSI-20 i AMSTERDAM 25)

Carry/Keri – troškovi kamate financiranja vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata

Cash/Keš – (vrijednost istog dana) obično se odnosi na ugovorenu transakciju razmjene za izmirenje na dan kad je posao sklopljen. Ovaj termin se uglavnom koristi na tržištu Sjeverne Amerike.

Cash Delivery/Isplata gotovine – poravnanje na isti dan.

Carry Trade/Keri trgovina – Strategija kupovine valute koja donosi visoku kamatu naspram valute sa niskom kamatom na duži vremenski period, sa namjerom zatvaranja trgovine u određenom momentu u budućnosti i uzimanja profita. Dokle god cijena valute koja donosi visoku kamatu, ne opada u odnosu valutu sa nižom kamatom, razlika između ove dvije kamate će predstavljati dobit.

Cash Market/Tržište gotovine – tržište za fizičku kupovinu i prodaju valute.

Cash Settlement/Poravnanje gotovine – postupak za poravnanje futures ugovora u kojima je razlika gotovine između buduće i tržišne cijene plaćena umjesto fizičke isporuke.

Central Bank/Centralna banka – glavna nacionalna regulatorna banka, tradicionalno, njena primarna odgovornost je razvoj i sprovođenje monetarne politike.

Central Rate/Centralna stopa – Devizni tečaj u odnosu na Euro usvojen za svaku valutu u okviru Europskog Monetarnog Sustava. Valute imaju ograničeno kretanje u centralnom tečaju u skladu sa odgovarajućim rasponom.

Chartist/Analitičar grafikona – pojedinac koji proučava grafikone i povijesne podatke u cilju pronalaženja trendova i predviđanje njihovih promjena, što uključuje poštovanje određenih obrazaca i karakteristika grafikona da bi se ustanovila: razina podrške i otpora, formacija “glava i ramena”, duplo dno ili dvostruki vrh za koji se smatra da će ukazati preokret trenda.

Clean Float/Čist float – tečaj koji nije materijalno pogođen zvaničnom intervencijom.

Closed Position/Zatvorena pozicija – Pozicija koja je zatvorena jednakom, ali suprotnom transakcijom. Ova transakcija se zatvara sa dobitkom ili gubitkom.

Commission/Provizija – naknada koju brokeri mogu naplatiti klijentima za uslugu ili trgovinu koja se obavlja.

Confirmation/Potvrda – Dopis poslan iz banke ili od stane brokera klijentu, koji opisuje sve potrebne detalje izvršene transakcije.

Contract/Ugovor – sporazum za kupovinu ili prodaju određenog iznosa na određenoj valuti ili opcija za određeni mjesec u budućnosti (vidi futures ugovore).

Conversion/Konverzija – proces kojim se aktiva i pasiva izražena u jednoj valuti razmjenjuje za aktivu i pasivu izraženu u drugoj valuti.

Convertible Currency/Konvertibilna valuta – valuta koja se može slobodno mijenjati za ostale valute ili zlato bez posebne dozvole odgovarajuće centralne banke.

Copey/Kopej – sleng za Dansku krunu.

Correspondent Bank/Korespodentna banka – predstavnik inostrane banke, koji redovno obavlja usluge za banku koja nema predstavništvo u relevantnim centru, na primjer, da olakša prijenos sredstava.

Counter Parties/Druga strana – druga organizacija ili lica sa kojima je posao razmjene obavljen.

Country Risk/Rizik zemlje – rizik vezan za dužnika na osnovu svog položaja u određenoj zemlji. Ovo uključuje ispitivanje ekonomskih, političkih i zemljopisnih faktora.

Cover/Pokriće – hedge-ing ili zatvaranje postojeće trgovine.

Crawling Peg/Puzeći peg – metod prilagođavanja deviznoga tečaja; tečaj je fiksiran (vezan) za drugu valutu, korpu valuta ili drugu mjeru vrijednosti, na primjer zlato, ali se prilagođava u određenim intervalima, u skladu sa određenim ekonomskim i tržišnim pokazateljima.

Credit Risk/Kreditni rizik – Rizik od gubitka koji može nastati na otvorene pozicije ako druga strana ne ispuni svoje obveze

Cross Rate/Ukršteni tečaj valuta – tečaj između dvije valute, obično izgrađen od pojedinačnih tečajeva dvije valute koje nisu USD, mjeren u odnosu na USD.

Currency Option/Valutna opcija – (europski) opcijski ugovor, koji omogućuje da se kupi ili proda valuta u odnosu na drugu valutu po određenom tečaju po isteku određenog perioda.

Currency Pair/Valutni par – dvije valute koje čine devizni tečaj. Na primjer, EUR /USD je valutni par.

Currency Risk/Valutni rizik – rizik od nastanka gubitaka uslijed nepovoljnih promjena deviznih tečajeva.

Currency Swap/Valutni swap – Ugovor koji obavezuje dvije kontra-strane za razmjenu kamata po različitim valutama za dogovoreni vremenski period i za razmjenu glavnica u različitim valutama, po unaprijed dogovorenom deviznom tečaju na datum dospijeća.

Currency Swaption/Currency Swaption – OTC (izvanburzovno) opcija da se sklopi ugovor o zamjeni valuta (Valutni swap).

Currency Warrant/Valutni varant – OTC (izvanburzovno) opcija, dugoročna valutna opcija (više od godinu dana).

Current Account/Tekući račun – neto bilans međunarodnih plaćanja zemlje po osnovu izvoza i uvoza, uključujući jednostranim transferima, kao što su pomoć i doznake dijaspore, on isključuje tokove kapitala.

Day Trader/Dnevni trgovac (Daytrader) – Špekulanti koji ulaze u pozicije na financijskim tržištima i koja potom likvidiraju prije okončanja istog dana trgovanja.

Dealing list/Tečajna lista – predstavlja listu valuta sa cijenama po kojima se trguje na forexu

Day Trading/Dnevno trgovanje – odnosi se na otvaranje i zatvaranje iste pozicije ili više pozicija u toku jednog dana trgovanja.

Daily Change/Dnevna promjena – Šta je dnevna promjena?
Dnevna promjena predstavlja oscilaciju određenog financijskog instrumenta u toku jedne trgovačke sesije. Jednostavno se mjeri upoređivanjem cijene financijskog instrumenta na kraju trgovačke sesije sa cijenom na kraju prethodne trgovačke sesije.

Kako se koristi dnevna promjena?
Važnost dnevne promjene prilično je jasna.

Omogućava trgovcima da prate koliko su novca zaradili ili izgubili tokom jednog dana trgovanja.
Koristi se u kombinaciji sa prethodnim i narednim dnevnim promjenama kako bi se odredili dugoročni trendovi određenog financijskog instrumenta što pruža trgovcu odličnan alat tehničke analize za izgradnju trgovačkih strategija.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa dnevnom promenom

  • Bear Market/Prodajno Tržište
  • Bull Market/Kupovno Tržište
  • Closing price/Cijena na zatvaranju
  • Downtrend/Tendencija pada/Opadajući Trend
  • Previous Close Rate/Prethodna stopa zatvaranja
  • Trend
  • Uptrend/Tendencija rasta/Rastući trend

GER 30/Glavni indeks njemačke burze. Burzanski index koji pretpostavlja 30 vodećih kompanija u Njemačkoj, čijim dionicama se trguje na njemačkoj burzi (Frankfurt Stock Exchange)

Deal Date/Datum trgovanja – datum kada je transakcija ugovorena.

Deal Ticket/Tiket transakcije – osnovna metoda unosa informacija koje se odnose na transakciju.

Dealer/Diler – tvrtka, ili profesionalac koji radi u okviru tvrtke, koji se bavi transakcijama strane valute.

Deflator/Deflator – Razlika između realnog i nominalnog bruto nacionalnog proizvoda, što je jednako ukupnoj stopi inflacije.

DJ 30– GER 30 (Dow Jones Industrial Average)/Dow Jones industrijski index. Drugi najstariji burzanski index u SAD, poslije Dow Jones transportnog indexa. Index se sastoji od 30 najviše kapitaliziranih kompanija u SAD, čijim se dionicama trguje na burzi. Pridev industrijski u imenu indexa je prije svega povijesni, mnoge od današnjih 30 kompanija nemaju puno dodira sa tradicionalnom teškom industrijom. Index je ponderisan cijenama dionica, tako da kompanije čije pojedinačne dionice imaju veću cijenu više utječu na index.

DJ EURO STOXX50/Indeks “Dow Jones Euro Stoxx” – Index predstavlja 50 velikih europskih kompanija koje posluju u Eurozoni

Delivery Date/Datum isporuke – Datum dospijeća ugovora kada je napravljena razmjena valuta, ovaj datum je više poznat kao datum vrijednosti u FX i tržištima novca.

Delivery Risk/Rizik isporuke – termin opisuje situaciju kada druga strana neće moći da izvrši svoj dio sporazuma, iako želi to učiniti.

Depreciation/Depresijacija – pad vrijednosti valuta zbog tržišnih sila, a ne zbog službene intervencije.

Desk/Desk – termin koji se odnos na grupu, koja se bavi jednom specifičnom valutom ili valutama.

Details/Detalji – Sve informacije koje su potrebne da se finaliziraju transakcije razmjene, na pr. instrumenati, stopa, datum i mjesto isporuke.

Devaluation/Devalvacija – Namjerno snižavanje vrijednosti valute u odnosu na fiksne paritete ili raspone, obično se formalnom objavljivanju.

Directional Movement Indicator (DMI)/Directional Movement Indicator (DMI) – tehnički indikator koji pokazuje pozitivnu +DL liniju mjerenja pritiska na kupovinu i negativnu -DL liniju koja mjeri pritisak na prodaju. DMI obrazac ima formu “bik” dok je +DI linija iznad linije -DI. Average Directional Index (ADX) proizlazi iz ovog sustava i zasniva se na rasponu između +DI i -DI linije.

Direct Quotation/Direktna kotacija – Direktna kotacija je jednostavno valutni par u kome domaća valuta predstavlja osnovnu valutu.

Dirty Float/Prljavi float – plutajuća valuta kada je tečaj kontroliran intervencijama monetarnih vlasti.

Doji/Doji – grafikon japanska svijeća sa tijelom tako malim da su cijene na otvaranju i zatvaranju jednake. Doji se dešava kada su cijene na otvaranju i zatvaranju jednake, ili vrlo blizu da budu jednake.

Double Top/Dupli (dvostruki) vrh – grafikon promene cijena, koji prikazuje dva istaknuta vrha. Preokret je kompletan kada je probijeno korito. Duplo (dvostruko) dno je slika u ogledalu ovog grafikona.

Exponential Moving Average (EMA)/Eksponencijalni pomični prosjek (EMA) – pokretni prosjek koji daje veću težinu najnovijim podacima, u pokušaju da smanji (ili da se ublaži) kašnjenje, odnosno da “izgladi” pomični prosjek.

Equity/Kapital – vrijednost vlasničkog interesa u trgovini, uključujući i depozit

Easing/Easing – skroman pad u cijeni.

Economic Indicator/Ekonomski pokazatelj – statistika koje ukazuju na trenutne stope ekonomskog rasta, trendove i stanje lokalne ekonomije, kao što su maloprodaja i zapošljavanja.

EFT/EFT – Elektronski prenos sredstava.

EMS/EMS – Skraćenica za Europski monetarni sustav, sporazum između članica Europske unije o usklađivanju deviznih tečajeva njihovih valuta.

Entry Limit/Entry Limit nalog – nalog za kupovinu ili prodaju valutnih derivata u odnosu na neku drugu valutu po određenoj cijeni. Za razliku od tržišnog naloga, entry limit nalog neće biti ispunjen ako se tržište kreće daleko od navedene cijene.

Entry Stop/Entry Stop nalog – uputstvo za dilera da kupi ili proda valutni par kada se trguje iza navedene cijene. Nalog za kupovinu je po cijeni koja je veća od trenutne tržišne stope, nalog za prodaju je po cijeni koja je manja od trenutne tržišne cijene. On služi da zaštiti profit trgovca ili da ograniči gubitke. Stop postaje tržišni nalog kada se izvrši tako da može da se ne izvši po željenoj cijeni. Na ovaj način, inicijalni rizik se može se procjeniti, ali ne i garantirati.

EUR/Euro – jedinstvena europska valuta, zvanično je zamijenio nacionalne valute članica Europske unije.

European Style Option/Opcija europskog stila – Opcijski ugovor koji se može iskoristiti samo na dan isteka roka (vidi opciju američki stil).

Exchange Control/Devizna kontrola – Pravila koja se koriste za očuvanje i zaštitu vrednosti valute neke zemlje.

Exotic Currency/Egzotična valuta – valuta kojom se manje trguje, ima manju likvidnost.

Expiration/Datum isteka – Ovo je poslednji dan na koji opcija može biti izvršena.

Exposure/Izloženost – U forexu ovo se odnosi na potencijal za dobitak ili gubitak, zbog kretanja deviznog tečaja.

Fast Market/Brza tržišta – Brzo kretanje na tržištu uzrokovano velikim interesiranjem kupaca i /ili prodavača. U takvim okolnostima nivo cijena može biti izostavljena i ponuda i potražnja se mogu dogoditi prebrzo da bi se u potpunosti bilježile, često se javlja prilikom bitnih ekonomskih saopćenja ili ozbiljnih svjetskih događaja.

Federal Reserve(Fed) /Federalne rezerve (FED) – Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država.

UK 100/ UK 100 – Skraćenica potiče od punog naziva “Finanacial Times Stock Exchange”. Predstavlja index 100 najvećih i najviše posjedovanih kompanija u Velikoj Britaniji, koje su prisutne na Londonskoj burzi. Jedan od najčešće korištenih indexa FTSE grupe i često se navodi u biltenima Velike Britanije kao “mjera biznisa”.

Fed Fund Rate/FED fond stopa – kamatna stopa po kojoj registrirane banke mogu pozajmiti novac od FED-a. Ovo također ukazuje na pogled FED-a na stanje ponude novca.

Fibonacci Numbers/Fibonacci brojevi – Fibonacci niz brojeva (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ,…) se gradi zbrajanjem prva dva broja koja daju treći. Odnos bilo kog broja prema sljedećem broju je 61,8%, što je popularni Fibonacci broj za izračunavanje mogućeg obrta na tržištu. Inverzan broj od 61,8% je 38,2%, također se koristi kao Fibonaccibroj za izračunavanje mogućeg obrta. Odnos Fibonacci niza je taj koji je važan i vrijedan, a ne sami brojevi u nizu.

Financial Conduct Authority (FCA)/Agencija za nadzor financijskih usluga – Što je FCA?

The Financial Conduct Authority (FCA) je neovisno tijelo odgovorno za reguliranje preko 56,000 financijskog poslovanja (uključujući Fortrade) i tržišta u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegova 3 ključna cilja su:
• zaštita potrošača–osigurati odgovarajući stupanj zaštite potrošača
• zaštita financijskog tržišta –zaštititi i poboljšati integritet financijskog sustava u Ujedinjenom Kraljevstvu
• promoviranje konkurencije – promoviranje konkurenata u cilju interesa potrošača
Regulirani brokeri i tržišta općenito su transparentniji od onih koji nisu regulirani, a gdje postoji sumnja na nepoštene ili nezakonite postupke, trgovci se mogu obratiti regulatornom tijelu da traže pravdu.

Kako netko koristi FCA?

Prvi korak za trgovca je provjeriti je li rad brokera kojeg misli koristiti nadzire regulatorno tijelo, bez obzira na to gdje je posrednik uključen u trgovanje. Odobrenje za poslovanje Fortradea od strane FCA-a možete provjeriti ovdje.U slučaju spora s vašim brokerom, ako sami ne možete riješiti problem, možete se obratiti FCA za arbitražu. Ako FCA odluči da se posrednik ponaša suprotno zakonu ili smjernicama i standardima FCA, regulatorno tijelo može ukinuti i nametnuti novčane kazne ili čak povući FCA autorizaciju od brokera ako se ne ispune odgovarajuće norme.

Fisher Effect/Fišerov efekat – odnos koji postoji između kamatnih stopa i kretanja deviznog tečaja, tako da bi u idealnoj situaciji razlike u kamatnim stopama točno preklapale se promjenama tečaja valuta. Pogledajte kamatni paritet.

Fixed Exchange Rate/Fiksni devizni tečaj – Službeni tečaj koji određuje monetarna vlast za jednu ili više valuta. U praksi, čak i fiksni devizni tečajevi mogu fluktuirati između određene gornje i donje granice, dovodeći do intervencije.

Flat Square/Ravna četvrtasta pozicija – ni duga, ni kratka pozicija. Onaj tko nema poziciju, ili ako njegove pozicije poništavaju jedna drugu imati će ravnu “knjigu”.

Flexible Exchange Rate/Fleksibilni devizni tečaj – Devizni tečaj sa fiksnim paritetom na jednu ili više valuta sa čestim revalorizacijama, jedna vrsta kontroliranog plivajućeg tečaja.

Floating Rate Interest/Plivajuća kamatna stopa – Za razliku od fiksnih stopa, ovakva kamatna stopa će varirati sa tržišnim stopama, ili “korpom” od nekoliko stopa. Jedan primjer plutajuće kamatne stope je standardni hipotekarni kredit.

Floating Exchange Rate/Plivajući tečaj – devizni tečaj, čiju vrijednost određuju tržišne sile. Može biti predmet intervencije monetarnih vlasti. Kada je takva aktivnost česta, ovaj tečaj je poznat kao “prljavi” plivajući tečaj.

FOMC/FOMC – Savezni komitet za otvoreno tržište, odbor koji postavlja ciljnu ponudu novca u SAD, koji ima tendenciju da se realizira kroz kamatne stope FED fonda itd.

Foreign Exchange/Devizna razmjena – kupovina ili prodaja valute u odnosu na prodaju ili kupovinu neke druge valute. Forex trgovina je vanburzanska devizna razmjena.

Foreign Exchange Swap/Valutni swap – Transakcija koja se odnosi na stvarnu razmjenu dvije valute (samo iznos glavnice) na određeni dan po stopi dogovorenoj u trenutku zaključenja ugovora (kratkoročni), ili na datum u budućnosti po stopi dogovorenoj u vrijeme ugovor (dugoročni). U stvarnosti to je kombinacija spot i forvard ugovora.

Forward/Forvard – posao trgovanja koja se izvršava danas za period duži od dva radna dana (spot vrijednost). Forvard cijena se sastoji od spot cijene, plus ili minus razlika u kamatnoj stopi između dvije valute tijekom datog vremenskog perioda. Razlike kamatnih stopa su često poznate kao premija ili diskont.

Forex/Forex – termin se obično koristi kada se govori o deviznom tržištu.

Forex Club/Forex klub – Grupe formirane u velikim financijskim centrima za podsticanje obrazovanja i društvenih kontakata između forex dilera, pod okriljem udruženja dilera, Association Cambiste International (ACI).

Forward Contract/Unaprijedni ugovor – Što je terminski ugovor?

Terminski ugovor je ugovor između kupca i prodavatelja za trgovanje imovinom, obično valutnim parom, po fiksnoj cijeni i datumu postavljanja. Za razliku od futures ugovora, terminski ugovori su privatni aranžmani između kupca i prodavatelja, i kao takvi se ne trguje na centraliziranoj burzi već se smatraju dijelom OTC tržišta. To čini ugovore s inozemstvom riskirajući pothvat od futures ugovora.

Primarni čimbenici pri određivanju cijene terminskog ugovora su tržišna vrijednost imovine i vrijeme kada će se ugovor izvršiti, na što utječu swap stope.

Kako se koristi ugovor o napretku?

Terminski ugovori se kupuju su na sličan način kao i futures ugovori. Kupac i prodavatelj suglasni su o prodaji imovine, o cijeni i datumu razmjene. Terminski ugovor se podmiruje tek kada istekne ugovorni rok, za razliku od futuresnih ugovora, koji se svakodnevno podmiruju. Ugovori na naplatu primarno se koriste kao sredstvo za zaštitu volatilnosti imovine koja se trguje. Ti ugovori na naplatu mogu biti više prilagođeni nego futuresni ugovori nude i veću fleksibilnost, ali i veći rizik.

Forward Margins/Forex margine – Diskont ili premija između spot I forvard stope za neku valutu, obično se navodi u pipsevima.

Forward Outright/Definitivni forvard – obaveza da kupi ili proda valutu za isporuku na određeni budući datum ili period. Cijena je navedena kao spot cijena, plus ili minus forvard pipsevi za odabrani period. (vidi naprijed).

Forward Rate/Forvard stopa – (vidi naprijed).

Free Reserves/Slobodne rezerve – Ukupne rezerve koje drže banke, umanjene za obavezne rezerve koje zahtjevaju vlasti.

Front Office/Front Office – aktivnosti koje sprovode dileri, normalne trgovinske djelatnosti.

Fundamentals/Fundamentalni podaci – makroekonomski faktori koji su prihvaćeni kao osnova za formiranje relativne vrijednosti valute, što uključuje inflaciju, rast, trgovinski bilans, državni deficit, i kamatne stope.

Fundamental Analysis/Fundamentalna analiza – detaljna analiza ekonomskih i političkih prilika sa ciljem da se utvrde buduća kretanja na financijskom tržištu.

FX/Fx – termin se obično koristi kada se odnosi na forex, ili kratako Fx. To je vanburzanska trgovina valutama tj. valutnim derivatima.

G7/G7 – sedam vodećih industrijskih zemalja, koje čine SAD, Njemačka, Japan, Francuska, Velika Britanija, Kanada i Italija.

G10/G10 – deset industrijski razvijenih nacija uključujući G7 zemlje, plus Belgija, NIzozemska i Švedska, grupa povezana sa MMF-om. Švicarska je ponekad uključena kao gost.

Gap/Gep – gepovi se formiraju kada nema trgovanja u određenom rasponu cijena. U normalnim uslovima do promjena cijena na tržištu će doći sa postepenim pokretima na tržištu. Kada se tržište iznenadi velikim svjetskim događajima, nedostatkom likvidnosti, ekonomskim najavama, pojavljuje se zastoj ili praznina kada tržište pokušava da promjeni svoj pogled na tečaj.

Going Long/”Ići na dugo” – kupovina dionica, roba ili valute za spekulacije.

Going Short/”Ići na kratko” – prodaja valuta ili instrumenta koji nije u vlasništvu prodavca.

Gold Standard/Zlatni standard – originalni sustav za podršku vrijednosti valute. Kada je on bio korišten, cijena zlata je bila fiksna u odnosu na valutu. To znači da svako povećanje ponude zlata nije snižavalo cijenu zlata, ali je uzrokovalo povećanje tečaja.

Grid/Grid Mreža – Fiksni raspon u okviru kojeg je dozvoljena fluktuacija tečaja.

Gross Domestic Product/Bruto domaći proizvod – Ukupna vrijednost proizvodnje jedne zemlje, prihodi i rashodi u okviru a fizičkih granica jedne zemlje.

Gross National Product/Bruto nacionalni proizvod – Bruto domaći proizvod, plus prihodi iz inozemstva (prihod od deponovanih sredstava ili rada u inozemstvu).

GTC( Good till cancelled)/“Važi do otkazivanja” – Nalog ostavljen kod dilera za kupovinu ili prodaju po utvrđenoj cijeni. Nalog ostaje na snazi dok ne bude otkazan od strane klijenta.

Hard Currency/Čvrsta (tvrda) valuta – Bilo koja od velikih svjetskih valuta kojom se trguje I koja se može lako konvertirati u drugu valutu.

HONG KONG 50/”Hang Seng Index” – Index burze iz Hong Konga. Index koji prati dnevne promjene 43 najveće kompanije na hongkonškoj burzi i glavni je indikator ukupne performanse tržišta u Hong Kongu.

Head and Shoulders/Glava i ramena – formacija u cjenovnom trendu koji analitičar grafikona smatra da označava preokret trenda. Cijena je neko vrijeme rasla do vrha lijevog ramena, a profit je izazvao pad cijene ili zadržavanje na istom. Cijena se tada oštro diže opet do glave, prije nego dalje uzimanje profita uzrokuje pad cijene negdje na razinu ramena. Daljnji skroman rast ili zadržavanje na istom, ukazuje da je pad neizbježan. Prekoračenje linije vrata je signal za prodaju.

Head and Shoulders Bottom/Obrnuta glava i ramena –poznata formacija preokreta koji označavaju tri (ili više) istaknuta korita: srednje (glava) je niže od ostalih korita (ramena). Kada je linija trenda koja povezuje vrhove na dnu izlomljena, šablon je završen.

Head and Shoulders Top/Vrh glave i ramena – poznati obrazac preokreta koji označavaju tri (ili više) istaknuta vrha: srednji vrh (glava) koja je veća od drugih vrhova (ramena). Kada je linija trenda, koja povezuje korita na dnu izlomljena, šablon je završen. (Vidi glava i ramena).

Hedge/Hedge – kupovina ili prodaja opcije, spot, forvard ili futures ugovora, kao privremena zamjena za transakciju koja će se izvršiti na neki kasniji datum. Obično se radi o suprotnim pozicijama u gotovini ili tržištu futuresa ili opcija.

Hedged Position/Hedged pozicija – Jedna otvorena otvorana pozicija za kupovinu i otvorena pozicija za prodaju u istoj valuti.

Hedging/Hedging – praksa poduzimanja jedne aktivnosti u cilju zaštite od gubitka u drugoj, na primjer, prodaja na kratko da bi se anulirala prethodna kupovina, odnosno kupovina na dugo da se nadomjesti prethodna kratka prodaja. Iako hedge smanjuje potencijalne gubitke, on također smanjuje i potencijalni profit.

High- Low/Najniža –Najviša –Obično najniža i najviša cijena trgovine za određeni instrument za taj trgovački dan.

Hit The Bid/Prihvati ponudu – prodaja po prodajnoj (Bid) cijeni.

If Done Order (ID)/Nalog “Ako je izvšen” (A/I) – uvijetni nalog koji je obično baziran na postojećem limit nalogu.

SPAIN 35/Najznačajniji index španjolske burze (Bolsa de Madrid). Ponderisani index koji se sastoji od 35 najlikvidnijih dionica kojima se trguje na španjolsko burzi u Madridu.

IMF/MMF – Međunarodni monetarni fond, osnovan 1946.g. radi osiguravanja međunarodne likvidnosti na kratak i srednji rok, i ohrabri liberalizaciju deviznih tečajeva. MMF pomaže zemljama sa problemom platnog bilansa, odobravanjem kredita.

IMM/MMT – Međunarodno monetarno tržište, dio burze u Chicagu, Chicago Mercantile Exchange, koje daje listing valuta i promjene u futures-ima. Ovo je mjera opsega tržišno očekivane cijene odobrenih futuresa, a na osnovu trgovine opcionim premijama.

Implied Rates/Implicirana stopa – kamatna stopa određena izračunavanjem razlike između spot i forvard stope.

Indicative Quote/Indikativna cijena – okvirna cijena određena od strane market makera.

Inflation/Inflacija – (CPI) Stalni porast opće razine cijena u kombinaciji sa padom kupovne moći. Ponekad se spominje kao pretjerano pomjeranje u razinu cijena.

Initial Margin/Inicijalna margina – potreban inicijalni depozit (kolateral), da bi se moglo ući u poziciju, a kojim se osiguravaju buduće performanse.Visok stupanj levrerage-a je moguć u trgovini off-razmjene u forexu i on može raditi protiv Vas, kao i za Vas. Leverage može dovesti do velikih gubitaka, ali i dobitaka.

Inter Bank Market/Međubankarsko tržište – mreža valutnih transakcija ugovorenih između financijskih institucija i drugih velikih kompanija.

Inter Bank Rates/Međubankarske stope – devizni tečajevi, koje velike međunarodne banke koriste kao tečajeve u transakcijama sa drugim velikim međunarodnim bankama.

Interest Arbitrage/Kamatna arbitraža – Prelazak u drugu valutu kupovinom spot, a prodajom forvard, u cilju ostvarenja veće kamate. Kamatna arbitraža nekad može biti prema unutra, odnosno iz strane u domaću valutu, ili iz domaće u stranu. Ponekad bolje rezultate možete dobiti ukoliko ne prodate iznos kamate za forvard. U tom slučaju, to se ne smatra više potpunom kamatnim arbitražom, kao da se tečaj usmjerio protiv arbitra i profit na transakcija može napraviti gubitak.

Interest Parity/Kamatni paritet – Jedna valuta je u kamatnom pariteta sa drugom, kada je razlika u kamatnim stopama izjednačena marginama deviznog tečaja. Na primer, ako je operativna kamatna stopa u Europi 3%, a u SAD je 5%, forvard premija od 2% za euro u odnosu na USA će dovesti do kamatnog pariteta.

Interest Rate Swaps/Swap kamatnih stopa – sporazum o promjeni izloženosti kamatnim stopama sa plivajućih na fiksne, ili obrnuto. Nema zamjene glavnice. To je kamatni novčani tok, bilo da se radi o plaćanju ili primanju koje se razmjenjuje.

Internationalization/Internacionalizacija – Odnosi se na valutu koja se široko koristi za trgovinu i kreditne poslove od strane nerezidenata u zemlji izdavanja. Američki dolar i švicarski franak su primjeri internacionaliziranih valuta.

Intervention/Intervencija – Akcija od strane centralne banke, koja utiječe na vrijednost njene valute ulaskom na tržište. Usklađena intervencija se odnosi na djelovanje većeg broja centralnih banaka kako bi kontrolirale tečaj.

Kiwi/Kivi- Slang za novozelandski dolar
Lag indicators/Lag indikatori – Lag indikatori su indikatori koji se obično promjene nakon promjene gospodarstva u cjelini. Kašnjenje (Lag) je obični nekoliko kvartala u godini. Stopa nezaposlenosti je tipičan pokazatelj koji kasni: zaposlenost se povećava dva ili tri kvartala, poslije općeg napretka u gospodarstvu.

Leading Indicators/Vodeći Indikatori – statistički podaci za koji prethode promjenama stope ekonomskog rasta i ukupnih gospodarskih aktivnosti. Primjer su ukupni nalozi za proizvodnju.

Leverage(Gearing)/Leverage (poluga) – Upotreba margine u trgovini većim osnovnim kapitalom. U forex-u leverage nekog tradera se često predstavlja kao postotak zahtjevane margine. Na primjer, 1% margine će dati 100:1 leverage-a, tako da trgovac sa depozitom od 10.000 USD može držati otvorene pozicije u vrijednosti od 1.000.000 USD, što je 100 puta više od njegovog kapitala. Visok stupanj leverage-a, koji je moguće postići u forex-u može raditi protiv vas, ali i u vašu korist. Leverage može dovesti do velikih gubitaka kao i dobitaka.

Liability/Obaveze – U forex-u obveza da se dostavi drugoj strani količina valute u odnosu na bilans stanja do određenog budućeg datuma, ili u odnosu na spot transakcije ili forvarde koji još nisu dospjeli.

Limit Order/Limit nalog – nalog da se kupi ili proda valutni par po određenoj cijeni. Za razliku od tržišnog naloga, limit nalog možda neće biti ispunjen, ako se tržište kreće daleko od navedene cijene. U vreme ekstremne nestabilnosti izvršenje naloga može biti teško ili nemoguće.

Line Chart/Linijski grafikon – Grafikon cijena koji povezuje periodične cijene na datom tržištu u određenom vremenskom periodu i formira krivu linije na grafikonu. Ovaj tip grafikona je najkorisniji kada se poredi sa grafikonima koji se obično koriste u među-tržišnoj analizi. Također se koristi za vizualne analize trendova otvorenih fondova.

Liquidation/Likvidacija – Svaka transakcija koje otkazuje ili zatvara prethodno ustanovljenu poziciju.

Liquidity/Likvidnost – sposobnost tržišta da prihvati velike transakcije.

Long/Duga pozicija – tržišna pozicija u kojoj je klijent kupio valutu koju ranije nije držao. Obično se izražava u bazičnim valutama.

Looney/Sleng za kanadski dolar.

MACD(Moving Avarage Convergence/Divergence) / Konvergencija/divergenciija pomičnih prosjeka-
tehnički indikator koji je razvio George Apel, koji se izračunava oduzimanjem 26-periodnog eksponencijalnog pokretnog prosjeka određenog vrijednosnog papira od 12-periodnog eksponencijalnog pokretnog prosjeka istog papira. Uspoređivanjem pokretnih prosjeka, MACD pokazuje karakteristike praćenja trenda, a uočavanjem razlika (divergencije) pokretnih prosjeka kao oscilator, MACD prikazuje karakteristike momentuma trenda.

MSCI“Morgan Stanley Capital Indeks“ – MSCI World je burzanski index koji predstavlja 1500 “svjetskih” dionica i cesto se koristi kao svjetski parametar “globalnih” fondova. Ovaj index uključuje dionice svih razvijenih trzista iz svijeta i vrijednosnih papira iz 24 zemlje, ali ne obuhvata dionice trzista u razvoju.

MACD Histogram/MACD Histogram – tehnički indikator koji vizualno predstavljanje razliku između MACD linije i MACD signalne linije. Ova razlika je predstavljena histogramom, tako da je ukrštanje centralnih linija i odstupanja lako identificirati.

Maintenance Margin/Održavanje margine – minimalna margina koju trejder mora držati kao depozit na računu u svakom trenutku u odnosu na svaki otvoreni ugovor. (Pogledajte pod margina)

Make a Market/Kreirati tržište – kaže se da diler “kreira” tržište kada on navodi cijene ponude i potražnje po kojoj je spreman da kupi, odnosno proda.

Managed Float/Kontrolirani na plivajući tečaj – Kada monetarne vlasti interveniraju redovno na tržištu da bi se stabilizirale cijene, ili da sa ciljem da usmjere tečaj u potrebnom pravcu.

Margin/Margina – iznos novca ili zaloge, koja mora biti najprije osigurana, a zatim i održavana, kao sigurnost u slučaju gubitaka na otvorenim pozicijama. Margina inicijalno mora biti postavljena prije nego se uđe u trgovinu. Održavanje ili izmjena margine predstavlja dodavanje na inicijalnu marginu radi zaštite od gubitaka na otvorene pozicije. Najčešće se neophodan iznos depozita zove neophodna margina. Visok stupanj leverage-a koji je moguć u trgovini valutama tj. valutnim derivatima, može da radi protiv vas, ali i za vas. Leverage može dovesti do velikih gubitaka, kao i dobitaka.

Margin Call/Poziv upozorenja za marginu (Margin Call) – zahtjev za dodatna sredstva, upućen od strane klirinške kuće, brokera, dilera, banke ili druge financijske institucije klijentu da osigura potrebni minimum zaloge da bi se održale pozicije. Klijent, koji ne odgovori na poziv za marginu riskira da se njegov položaj djelomično ili u potpunosti zatvori, o čemu odlučuje diler onako kako smatra da je neophodno.

Market Order/Tržišni nalog – nalog za kupovinu ili prodaju sredstava osiguranja po prevladavajućoj tržišnoj cijeni. Ponekad se spominju kao nalozi “po tržišnoj” i ovi nalozi se obično izvršavaju odmah od strane market-makera. Nalog prodaje stavljen na tržište biće ispunjen po cijeni ponude (bid),a kupovni nalog će biti ispunjen po traženoj cijeni (ask). U vrijeme ekstremne nestabilnosti, izvršenje naloga može biti teško ili nemoguće.

Market Maker/Market maker – diler koji osigurava cijene i spreman je da kupi ili proda po cijenama koje su navedene kao cijene ponude i potražnje. Market maker vodi knjigu trgovanja.

Mark To Market/Mark to market – dnevno usklađivanje računa tako da odražava obračunate profite i gubitke, a što je potrebno za izračunavanje varijacija margine.

Micro Economics/Mikroekonomija – Ekonomska naučna disciplina, koja se odnosi na pojedinačne tvtke ili određene definirane male grupe pojedinaca ili gospodarskih grana.

Mid Price or Middle Rate/Srednja cijena ili srednji tečaj – cijena na pola puta između dvije cijene, ili prosjek kupovne i prodajne cijene ponuđene od strane market makera.

Minimum Price Fluctuation/MMinimalna fluktuacija cijene – najmanje povećanje kretanja cijena na tržištu koje je moguće za dati financijski instrument.

Momentum/Momentum – tehničkih indikatora za mjerenje promjene cijene vrijednosnih. Tekući podaci formiraju oscilator, koji se kreće iznad i ispod 100. Rastuća (bull) i opadajuća (bear) tumačenja se mogu naći analizirajući odstupanja, ukrštanje centralnih linija i ekstremno visokih vrijednosti. Momentum može da se odnosi na stil deponiranja sredstava ili trgovanja. Logika koja stoji iza toga je da će ono što je vruće postati vrelije i da će hladno postati hladnije. Oni koji “igraju” na rastući momentum kupuju vrijednosne papire koji su popularni ili za koje vjeruju da će postati popularne. Kako se vijest o tome širi i popularnost raste, dolazi do ubrzanja. Ubrzanje cijena je isto što i povećanje momentuma.

Monetary Base/Monetarna baza – gotov novac u opticaju plus depoziti banaka kod Centralne banke.

Moving Average (MA)/Pokretni prosjek – tehnički indikator koji pokazuje prosjek podataka za određeni broj vremenskih perioda. On je “pokretan”, jer za svaki obračun, koristimo podatke iz X broja vremenskih perioda. Po definiciji, pokretni prosjek kasni za tržištem. Eksponencijalno izravnat pokretni prosjek (EMA) daje veću težinu novijim podacima, u pokušaju da se smanji kašnjenje.

Net Position/Neto pozicija – Razlika između ukupne duge pozicije u odnosu na ukupnu kratku poziciju u bilo kojoj valuti.

USA-TECH 100/USA-TECH 100 – Index američke burze NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). NASDAQ je najveća američka elektronska burza dionica sa sjedištem u New Yorku, sa otprilike 3.300 kompanija, koje u prosjeku izmjenjuje više dionica po danu nego druge američke burze.

NIKKE 225/NIKKE 225- Glavni index japanske burze (Tokyo Stock Exchange -TSE). Predstavlja najčešće navođeni index japanskog tržišta kapitala.

Odd Lot/Nestandardni lot – ne standardni iznos za transakciju.

Offer/Ponuda – cijena, ili tečaj, po kojoj je prodavač spreman da proda, to je takodje najbolja cijena na raspolaganju traderu za kupovinu.

OMX30/ OMX30 – Burzanski index stokholmske burze (Stockholm Stock Exchange). Ponderisani tržišni index koji se sastoji od 30 najtrgovanijih vrsta dionica.

Offset/Offset – zatvaranje ili likvidacija otvorene pozicije.

One Cancels the Other Order (O.C.O. Order)/Nalog “Jedan otkazuje Drugi” (J.O.D.) – uslovni nalog, gdje izvršenje jednog djela naloga automatski poništava drugi.

Open Position/Otvorena pozicija – Svaka pozicija koji nije riješena fizičkim plaćanjem, ili istom ili kontra transakcijom istog dana.

Open Price/Početna cijena – Što je cijena na otvaranju tržišta?

Cijena na otvaranju tržišta, poznata i kao inicijalna ponuda, je cijena imovine na tržištu na početku dana trgovanja. Važno je napomenuti da početna cijena jednog dana nije nužno ista kao i zatvaranje cijene iste imovine od prethodnog dana. Fluktuacije vrijednosti imovine mogu i često se nastavljaju čak i kada su tržišta zatvorena i imovina se ne trguje.

Kako se koristi cijena na otvaranju tržišta?

Cijena na otvaranju tržišta je primarni pokazatelj za trgovca o tome što je dogodilo valutnom paru na dan za kupovnu ili prodajnu poziciju. Proučavanjem otvorene cijene, zajedno s danom za kupivinu i danom za prodaju, trgovci mogu odbaciti volatilnost valute i razviti strategiju za kupnju, prodaju ili izbjegavanje valute u cijelosti.

Order/Nalog – Vidi tržišni nalog. U vrijeme ekstremne nestabilnosti, izvršenje naloga može biti teško ili nemoguće.

Oscillator/Oscilator – tehnički pokazatelj koji određuje kada je na tržištu stanje prevelike kupovine ili prevelike prodaje. Kada oscilator dostigne gornji ekstrem, na tržištu je prevelika kupovina. Kada oscilator linija dostigne niži ekstrem, na tržišu je prevelika prodaja.

Overbought/Prevelika kupovina – tehničko stanje koje se javlja kada su cijene previsoke i očekuje se pad. “Overbought” uvjeti se mogu klasificirati analizom grafikona ili indikatorima kao što su Stohastički oscilator i Index relativne snage (RSI).Oštar rast Eura prema dolaru od 1,2700 do 1,3200 za 2 tjedna može navesti tehničara da vjeruje da je instrument “overbought”. Instrument se ponekad smatra “overbought” kada Stohastički oscilator prelazi 80 i kada Index relativne snage(RSI) prelazi 70. Važno je imati na umu da “overbought” nije nužno isto što i biti u silaznoj putanji. To samo ukazuje da je instrument porastao predaleko i prebrzo, pa može uslijediti povlačenje.

Overnight Limit/Limit preko noći – Neto duga ili kratka pozicija u jednoj ili više valuta, koju diler može prenijeti u naredi dan. Prenošenje knjige u drugu banku u narednu zonu trgovanja smanjuje potrebu dilera za ovakvim nenadgledanim izlaganjima riziku.

Overnight/Noćno prenošenje – posao prenijet od danas do narednog radnog dana.

Oversold/Prevelika prodaja – tehničko stanje koje se javlja kada se cijene smatraju previše niskim i spremne su na porast. Oversold uslovi se mogu klasificirati analizom grafikona, ili indikatorima kao što su Stohastički oscilator i Index relativne snage(RSI). Oštar pad od Eura prema dolaru od 1,3200 do 1,2700 za 2 tjedna može navesti tehničara da vjeruje da je instrument “oversold”. Ponekad se smatra da je instrument “oversold” kada je Stohastički oscilator manji od 20, a Index relativne snage(RSI) manji od 30. Važno je imati na umu da “oversold” nije nužno isto što i biti u stanju rasta. To samo ukazuje da je instrument pao predaleko i prebrzo, što može uzrokovati porast.

Over The Counter (OTC)/Vanburzanski – Termin koji se koristi da opiše bilo koju transakciju koja se ne sprovodi preko burze.

Parities/Paritet – vrijednost jedne valute u odnosu na druge.

Pegged/Pegged (Vezani) tečaj – sustav u kojem se valuta kreće u skladu sa nekom drugom valutom; neka vezivanja su striktna, dok druga imaju kretanje dopušteno u okviru određenih granica.

Pip (or Points)/Pip (decimala) – termin koji se koristi na tržištu valuta i predstavlja najmanje premjeranjem koje tečaj može napraviti. Zavisno od konteksta, obično je jedan osnovni pips (0.0001 u slučaju EUR/USD, GBP/USD,USD/CHF i 01 u slučaju USD/JPY, EUR/JPY i sl.)

Political Risk/Politički rizik – neizvjesnost zarade na depon​irana sredstva, uslijed mogućnosti da vlada može poduzeti mjere koje su štetne za interese trejdera.

Position/Pozicija – Ukupna neto obaveza u datoj valuti. Pozicija može biti ravna (neutralna, bez izloženosti), duga, (više valuta je kupljeno nego prodato), ili kratka (više valuta je prodato nego kupljeno).

Profit Taking/Uzimanje profita – zatvaranje pozicije da bi se realizirano profit.

Quote/Kvota, koeficijent, cijena – Indikativna tržišna cijena; u ovisnosti od tržišta, može pokazivati samo indikativnu cijenu po kojoj se ne trguje, ili stvarnu cijenu po kojoj se trguje.

Quote Currency/Kotirana valuta – druga valuta u valutnom paru. Na primjer, u USD/JPY valutnom paru, japanski jen je kotirana valuta. Također se pominje i kao sekundarna valuta ili kontra valuta.

Rally/Oporavak – oporavak cijena poslije perioda opadanja.

USA 2000/Index malih dionica (small-cap) – Ovaj index predstalja 10% ukupne kapitalizacije indexa američkih dionica Russell 3000.

Range/Raspon – razmak između najviše i najniže cijene za određeni vremenski period. Na primjer, dnevni raspon je jednak dnevnoj najvišoj cijeni minus najniža cijena istog dana.

Rate/Tečaj – cijena jedne valute u odnosu na drugu.

Reaction/Reakcija – pad cijene poslije rasta.

Reciprocal Currency/Recipročna valuta – valuta koja se obično navodi kao dolar po jedinici valute, a ne kako se uobičajeno kotira valuta za dolar. Euro je najčešći primjer.

Relative Strength Index (RSI)/Popularni oscilator koji je razvio Weles Wilder, Jr. i opisao u svojoj knjizi iz “Novi koncepti u tehnici sustava tradinga”, izdatoj 1978.god. RSI se prikazuje na vertikalnoj skali od 0 do 100. Vrijednosti iznad 70 se smatra overbought, a vrijednosti ispod 30 oversold. Kada su cijene iznad od 70 ili ispod 30 i razilaze se, daje se upozorenje za moguću promjenu trenda.

Range bound markets/Tržišta ograničenog opsega -U trenucima ograničene tržišne nestabilnosti, idealna prilika se predstavlja da trader profitira od cik-cak kretanja na tržištu. Tržišta ograničenog opsega karakterizira razinu visokog pritiska za kupovinu, poznat kao podrška, i pritisak veće prodaje, poznat kao otpor.

Retracements/Ovo su privremeni preokreti cijena koji se odvijaju u okviru šireg trenda. Ključ je u tome što su ovi obrti cijena privremena i ne ukazuju na promjene u većim trendovima.

Resistance/Otpor – razina cijena na kojoj se očekuje da će preovladati prodaja.

Reversal Pattern/Formacija preokreta – formacija grafikona koji se javlja prije nego postojeći trend preokrene pravac. Na primjer, glava i ramena su formacija preokreta i označavaju očekivanu promjenu u trendu. Proboj cijene ispod linije vrata ukazuje da je Head and Shoulder formacija kompletirana i da se prošli trend rasta se preokrenuo.

ResistancePoint or Level/Točka otpora ili nivo – cijena priznata od strane tehničkih analitičara kao razina o koju će se vjerojatno odbiti i nastaviti u suprotnom pravcu, ali ako probije taj nivo, vjerojatno da će dovesti do značajnog skoka ili pada cijena.

Revaluation/Revalorizacija – Povećanje tečaja valuta, kao rezultat službene akcije.

Revaluation Rate/Revalorizacijska stopa – stopa za bilo koji period ili valutu koja je korištena za ponovnu evaluaciju pozicije ili knjige.

RFQ (Request For Quote)/RFQ (Zahtjev za koeficijent) – Kada diler traži uživo koeficijent, odnosno traži od dilera da navede cijenu, za razliku od uobičajene kontinualne promjene cijena.

Risk Capital/Kapital kojim se može riskirati – iznos novca koji pojedinac može priuštiti da deponuje, I koji u slučaju gubitka ne bi trebalo da utječe na njegov način života.

Risk Management/Upravljanje rizikom – Identifikacija potencijalnih gubitaka i upravljanje rizikom obično po strogim smjernicama.

Risk Position/Rizična pozicija – dugovanje ili potraživanje koje je izloženo promjenama vrijednosti usljed promjene deviznog tečaja i kamatnih stopa.

Risk to Reward Ratio/Pokazatelj “Nagrada za rizik” – obračun koji je jednak potencijalnoj nagradi podjeljenoj sa potencijalnim rizikom u toj poziciji. Duga pozicija u koju se ušlo na nivou cijene od 100 i potencijalnom nagradom (rezultatom) procjenjenim na 120, i potencijalnim rizikom od pada na 90, imati će Nagradu za rizik u odnosu 20:10, ili 2 na 1. Generalno, što je veći količnik nagrade za rizik, to je privlačnija trgovina. Za dugu poziciju, potencijalna nagrada može biti zasnovana na projekciji proboja, razini otpora itd. Potencijalni rizik može se zasnivati na razinama podrške, ili “stop loss” nalogu.

Rollover /Rolover – Kada je poravnanje preneseno na drugi obračunski datum, na osnovu razlike u kamatnim stopama između dvije valute. Ovaj swap se takođe naziva i Tomorrow Next, Tom-Next ili T

Round Trip/Kruženje – Kupovina i prodaja određenog (istog) iznosa valute.

Same Day Transaction/Transakcija istog dana – transakcija koja dospjeva na dan u kojem je i nastala.

Security Deposit/Depozit osiguranja – iznos novca potreban za otvaranje ili održavanje pozicije. Također poznat kao – margina.

USA 500/Index dionica velikih tvtki (large-cap). Index se sastoji od cijena 500 dionica kojima se aktivno trguje u SAD na dvije najvece burze u SAD, NYSE i NASDAQ

Sell Signal/Signal za prodaju – uvijet koji označava dobro vrijeme za prodaju instrumenta. Okolnosti signala biti će određene pokazateljima koje analitičar koristi. Na primjer, često se smatra da je trenutak za signal “prodaj” kada RSI prolazi na niže kroz razinu 50.

Selling Rate/Prodajni tečaj – stopa po kojoj je financijska institucija ili diler spreman prodati devize, također poznat kao “ask” ili “ponuda”.

Settlement/Poravnanje – Stvarna isporuka valuta izvršena na datum dospjeća trgovine.

Settlement Date/Datum poravnanja- Datum na koji glasi ugovor u trgovini valutama.

Settlement Risk/Rizik poravnanja – Rizik kada je izvršena uplata drugoj strani prije nego je dobijena uplata protuvrijednosti. Rizik postoji ukoliko ne bude primljena uplata druge strane.

Short/Kratka pozicija – Ići na “kratko” znači prodati instrument bez stvarnog vlasništva i držati kratku poziciju sa očekivanjima da će cijena padati, tako da se on može otkupiti u budućnosti po nižoj cijeni i ostvariti dobit.

Short Squeeze/Kratki stisak – Što je pritisak naglog rasta cijene?

Pritisak naglog rasta cijene je pojava kada trgovace koji se nalaze u prodajnoj poziciji, pritišće na otvaranje kupovine po višoj cijeni imovine nego su se nadali čime i sami uzrokuju porast iste cijene imovine.

U osnovi, pritisak naglog rasta cijene nastaje kada su trgovci predvidjeli da će cijena imovine padati, pa su prodali imovinu po višoj stopi i očekivanjem da će je vratiti na nižu stopu za dobit.

Međutim, ako se tržište pokaže iznenađujuće agresivno i cijena imovine i dalje raste, neki trgovci mogu paničariti i zatvoriti svoje trgovanje, čak i po višoj cijeni, kako bi ograničili svoje gubitke. Na taj način oni uzrokuju da potražnja tog sredstva bude još veća nego što je već bila, čime je cijena još veća.

Kako se pritisak naglog rasta cijene odražava forex trgovce?

Pritisak naglog rasta cijene je u osnovi situacija u kojoj trgovac može smanjiti svoje gubitke, ali istodobno pomaže osigurati da dotična imovina ostane nedostupna po nižoj cijeni koju je očekivao neko vrijeme .Pritisak naglog rasta cijene ne smatra se idealnim za trgovce bilo kojim dijelom mašte, ali im pomaže da izbjegavaju nešto još neugodnije.

Short Term Interest Rate/Kratkoročne kamatne stope – Obično znače kamatne stope od 90 dana.

Sidelined/Valuta stavljena po strani – jedan glavnih valutnih parova kojim se privremeno manje trguje, jer su veliki interesi na tržištu za drugi valutni par.

Signal Line/Poznata i kao “okidač linija”. Predstavlja pokretni prosjek drugog pokazatelja koji se koristi za generiranje jednostavnih signala “kupi” ili “prodaj”. Vjerojatno najviše korištena signal linija je one koje se nalazi na MACD ekranu. Signalna linija je eksponencijalni pokretni prosjek MACD linije. Signal “kupi” se generira kada MACD linija prelazi iznad signalne linije, a signal “prodaj” se kada MACD linija prelazi ispod signalne linije.

Simple Average/Običan prosjek – pokretni prosjek koji daje jednaku težinu podacima o cijenama svakoga dana.

Slippage/Klizanje – Odnosi se na negativne (ili umanjujuću) vrijednost u pipsevima između cijene po kojoj “Stop Loss” nalog postaje tržišni nalog i cijene po kojoj taj nalog stvarno može biti izvršen.

Soft Market/Meko tržište – više potencijalnih prodavaca nego kupaca, što stvara okruženje u kome se može očekivati značajan pad cijena.

Spot/Spot – transakcija u kojoj se razmjena jedne valute za drugu vrši momentalno, a poravnanje se događa dva radna dana nakon izvršenja.

Spot Next/Sljedeći spot – prebacivanje preko noći od spot datuma do sljedećeg poslovnog dana.

Spread/Spred – razlika između cijene ponude i potražnje za isti valutni par. Općenito govoreći, likvidniji valutni parovi (oni sa velikim obimom transakcija), obično imaju manji Bid/Ask spred. Manje likvidni parovi obično imaju veći spred.

Square/Kvadrat – Kupovina i prodaja su izbalansirane, pa time trgovac ili diler nema otvorene pozicije.

Squawk Box/Squawk Box – zvučnik povezan na telefon, često korišten na stolu brokera.

Squeeze/Zatezanje- Akcija centralne banke u pravcu smanjenja ponude novca kako bi se povećala njegova cijenu.

Stable market/Stabilno tržište – aktivno tržište koje može da apsorbira veliku prodaju ili kupovinu valuta bez velikih pomjeranja.

Standard/Standard – pojam koji se odnose na neke normalne količine i rokove dospjeća.

Sterilization/Sterilizacija – aktivnost Centralne banke na domaćem tržištu novca u cilju smanjivanja utjecaja intervencija na deviznom tržištu na novčanu masu.

Sterling/Sterling – Britanska funta

Stochastic Oscillator/Momentum tehnički indikator koji je ustanovio George L, a koji mjeri cijenu vrijednosnih papira u odnosu na raspon najviši/najniži tečaj u određenom vremenskom periodu. Indikator oscilira između 0 i 100, sa vrijednostima ispod 20 smatra se da je “oversold”, odnosno prevelika prodaja. Vrijednosi iznad 80 pokazuju “overbought”, odnosno preveliku kupovinu. U okviru 14 perioda, Stohastički oscilator sa vrijednostima od 30 ukazuje da je trenutna cijena bila 30% iznad najniže niske cijene posljednjih 14 dana, a 70% ispod najviše visoke. Stohastički oscilator može se koristiti kao i svaki drugi oscilator u potrazi za overbought/oversold stanjima, pozitivnim/negativnim odstupanjima i presjecima centralnih linija.

StochRSI/Oscilator koji se koristi za identifikaciju “overbought” i “oversold” stanja kod RSI. Pošto RSI može
ići duže vrijeme bez prelaska u overbought (iznad 70) ili oversold (ispod 30), StochRSI osigurava alternativne načine da se identificiraju ekstremi. StochRSI je ustanovljen primjenom Stochastics formule na RSI vrijednosti – otuda je dobio ime. Kao indikator RSI, on mjeri vrijednost RSI u odnosu na njegove najviše/najniže vrijednosti za određeni broj perioda. Kada RSI bilježi novi minimum za određeni period, StochRSI će biti na 0. Kada RSI bilježi novu najvišu vrijednost za odredjeni period, StochRSI će biti na 100.

Stocky/Stocky – Tržišni sleng za švedsku krunu.

Stop Loss Order/Nalog “Zaustavi gubitak” – instrukcija dileru da kupi ili proda valutni par kada se njime trguje van određenih granica. Kupovni nalog je po cijeni koja je veća od trenutne tržišne cijene, prodajni nalog je po cijeni koja je manja od trenutne tržišne cijene. Ovi nalozi služe da zaštite profit trgovca ili da ograniče gubitke. “Stop” postaje tržišni nalog kada je izvršen tako da je moguće da se nalog ne izvrši po željenoj cijeni. Kao rezultat, početni očekivani rizik se može procjeniti, ali ne I garantirati. U periodu ekstremne nestabilnosti, izvršenje naloga može biti teško ili nemoguće.

Support/Podrška – razina cijena na kojem se očekuje kupovina. Probijalnje razine podrške često dovodi do daljeg pada cijene. Vidi “Otpor”.

Swap Price/Cijena swapa- cijena kao razlika između dva swap datuma.

Swap/Zamjena – Što je swap?
Swap je prekonoćna kamata, naknada za otvorenu poziciju. Iznos odražava razliku kamatnih stopa između središnjih banaka (na temelju tržišnih stopa i širenja) dvije imovine koje su uključene. Zamjene se knjiže ili terete jednom za svaki dan u tjednu, osim u srijedu, na koji se pripisuju ili naplaćuju 3 puta u redovnom iznosu. Naknada za swap prikuplja se svakodnevno u 20:59 GMT.

Kako Swap naknade utječu na trgovce?
Troškovi swap-a svakodnevno objavljuju financijski instituti s kojima Fortrade radi, a izračunavaju se i određuju prema različitim kriterijima upravljanja rizikom i tržišnim uvjetima. Premija za swap izračunava se na sljedeći način:

Pip vrijednost (ovisno o veličini trgovanja) * Swap naknada u pipu * Broj noći = Swap naknada

Forex primjer:
Otvorili ste prodajnu poziciju valutnim parom EUR/USD veličine jednog lota na računu koji imate u USD:

• 1 Lot = 100,000
• 1 Pip vrijednost= 10 USD
• Swap naknada= -3.2839 Points (ekvivalent na 0.32839 Pipsa)
• Broj noći = 1
Swap premija: 10 * 0.32839 * 1 = 3.2839 USD

CFDs primjer:
Otvorili ste kupovnu poziciju na sirovoj nafti u veličini od jednog lota (1,000 barela) na računu koji imate u USD:

• Swap naknada = -0.3807
• 1 Cent vrijednost= 10 USD
• Broj noći = 1
Swap premija: 10 * -0.3807 * 1 = -3.807 USD

Swissy/Svisi (Swissy) – Tržišni sleng za švicarski franak.

Symmetrical Triangle/Simetrični trokut – neutralna formacija na grafikonu između dvije konvergentne linije trenda u kojem je gornja linija trenda u opadanju, a donja linije trenda raste. Ova formacija predstavlja ravnotežu između kupaca i prodavaca, a prethodni trend se obično nastavlja. Proboj koji se dešava kroz bilo koju od ovih linija, signalizira budući pravac kretanja trenda cijene.

Tutorial/Priručnik – internet priručnici mogu poprimiti oblik snimljenog ekrana, pisani dokument (bilo online ili preuzeti) ili audio datoteku, gdje će osoba dati korak po korak uputstva o tome kako da uradite nešto

Technical Analysis/Tehnička analiza – pokušaj da se predvide buduće aktivnosti tržišta analizom tržišnih podataka, kao što su grafikoni, trendovi cijena i opseg trgovanja.

Technical Correction/Tehnička ispravka – prilagođavanje cijena koje nije zasnovano na tržištnim događajima, nego na tehničkim faktorima, kao što su opseg i grafikoni.

Thin Market/Tanko tržište – tržište na kojem je opseg trgovine nizak, koeficijenti ponude i potražnje široki, a likvidnost instrumenata kojima se trguje niska.

Tick/Tik – minimalna promjena u cijeni, naviše ili naniže.

Tomorrow to Next/Danas za sljedeći dan – Swap ili simultana kupovina i prodaja valuta za isporuku sljedećeg dana i prodaja za naredni dan, ili obrnuto. Također pogledajte “rolling”.

Trade Date/Datum trgovanja – datum na koji se trgovanje obavlja.

TradeableAmount /Iznos kojim se trguje – Najmanji prihvatljivi iznos transakcije.

Trader/Trader – pojedinac koji se u trgovini nalazi nasuprot dileru sa ciljem da profitira od kretanje cijena.

Trailing Stop/Nivo “stop loss” postavljen iznad ili ispod aktuelne cijene, a koji se pomjera sa variranjem cijene. Za dugu poziciju, putujući stop će biti postavljen ispod trenutne cijene i rasti će kako cijena napreduje. Ako cijena padne i dostigne putujući stop, onda će biti pokrenut nalog “zaustavi gubitak” i pozicija će biti zatvorena. Dokle god cijena ostaje iznad putujućeg stop, pozicija se održava. Pokazatelji, kao što su parabolični SAR ili pokretni prosjeci, mogu se koristiti za postavljanje putujućeg stopa tako da “stop” postane tržišni nalog, odnosno da se on ne izvrši na određenu cijenu. Zahvaljujući ovome, početni rizik se može procjeniti, ali ne i garantirati.

Transaction Date/Datum transakcije – datum kada se trgovina događa.

Transaction/Transakcija – kupovina ili prodaja valute kao rezultat izvršenja naloga.

Trend/Trend – odnosi se na pravac kretanja cijena. Rastući vrhovi i dna predstavljaju trend rasta, opadajući vrhovi i dna predstavljaju trend opadanja. Raspon u trgovini karakteriziraju horizontalni vrhovi i korita. Trendovi su podjeljeni na: glavne (duži od godinu dana), srednje (od jednog do šest mjeseci) ili manje (manji od mjesec dana).

Trendlines/Linije trenda – Prave linije nacrtane na grafikonu ispod najnižih cijena (kod rastućeg trenda) ili iznad najviših cijena (kod opadajućih) određuju nagib trenutnog trenda. Probijanje linje trenda je obično signal preokreta trenda.

Two Way Price/Dvosmjerna cijena – cijene za koju su navedene i ponuđena i tražena cijena.

Uncovered/Nepokriven – Drugi naziv za otvorenu poziciju.

Up Tick/Naviše – transakcija izvršena po cijeni većoj od prethodne transakcije.

US Prime Rate/US “prajm” stopa – kamatna stopa po kojoj će banke u SAD odobriti pozajmicu svojim najznačajnijim korporativnim klijentima.

Value Date/Value date – datum poravnanja spot ili forvard ugovora.

Value Spot/Value spot – Normalno, poravnanje za dva radna dana od današnjeg dana.

Variation Margin/Varijacija margine – dodatni zahtjev za marginom, koji broker upućuje klijentu zbog fluktuacija na tržištu.

Volatility/Kolebljivost – statističke mjere kretanja tržišta vrijednosnih papira tijekom vremena, izračunava se pomoću standardne devijacije. Visok stupanj kolebljivosti je povezan sa visokim stupnjem rizika.

Vostro Account/Vostro račun – račun za domaću valutu kod jedne banke, koji vodi druga banka. Izraz se obično primjenjuje na posredničke račune na osnovu kojih sredstva mogu biti uplaćena ili povučena kao rezultat transakcije.

Wash Trade/Wash trgovina – dogovoreni posao koji ne proizvodi ni dobitak ni gubitak.

Weighted Average/Ponderisani prosjek – pokretni prosjek koji koristi odabrani vremenski period, ali daje veću težinu novijim podacima o cijenama.

Whipsaw/Whipsaw (testera)- sleng za stanje velike nestabilnosti na tržištu, kada poslije oštrog kretanja cijene u jednom pravcu, a slijedi oštar preokret u drugom.

Working Day/Dan kada su banke u financijskim centrima valuta otvorene za posao. Za FX transakcije, radnim danom se smatra samo ako je banka u oba financijska centra otvorena za biznis (svi relevantni valutni centri u slučaju kada je “kros” su otvoreni).

Withdrawal/Podizanje – podizanje sredstava sa računa

Yard/Yard – Sleng za milijardu.