Fortrade devizni tečaj

Devizni tečaj po definiciji predstavlja cijenu valute koja je izražena u domaćem novcu, što praktično znači da devizni tečaj pokazuje koliko treba platiti jedinica domaćeg novca za jednu ili sto jedinica stranog novca. Devizni tečaj se najčešće izražava kao cijena stranih valuta ili kao tečaj valuta i kao takav se najčešće koristi. Na takav način se izražava i karakterističnost koju ima strani novac u odnosu na domaći novac, gdje domaći novac na domaćem tržištu predstavlja samo mjeru vrijednosti ili mjerilo cijena kojim se izražava cijena određene robe. To znači da domaći novac na domaćem tržištu nije roba, dok je strani novac na domaćem tržištu roba kao svaka druga, a devizni tečaj zapravo predstavlja njegovu cijenu. Posebnost koja karakterizira devizni tečaj je ta što strana valuta kao specifična roba istovremeno predstavlja i mjerilo cijena u zemlji koja je taj novac emitirala. Iz toga proizlazi logičnost da devizni tečaj u smislu formiranja cijena određene valute (tečaj valute) ima značajan utjecaj te valute u odnosu ponude i potražnje. Također je tijesno povezana i kategorija odgovarajućeg paketa mjera ekonomske politike zemlje koja je tu valutu emitirala s kretanjem deviznog tečaja. Naime, prilikom formiranja deviznog tečaja valuta prakticira se princip da ponuda strane valute dolazi od izvoza, a potražnja za stranom valutom dolazi od uvoza. Točnije rečeno, devizni tečaj se formira uz primjenu platno bilančnog metoda, jer ponuda i tražnja strane valute, zapravo dolazi od platne bilance jedne zemlje, odnosno, kada se formiraju tečajevi valuta imamo sljedeću situaciju – ako platni bilans teži ka suficitu, devizni tečaj valute će ispoljavati tendenciju pada (razlog je povećana ponuda deviza), dok u protivnom, ako platni bilans teži ka deficitu, tada će devizni tečaj strane valute pokazati tendenciju porasta (povećana potražnja deviza).

Devizni tečaj ili tečaj valuta ima značajnu ulogu u međunarodnom platnom prometu jer se plaćanja obavljaju između rezidenata dviju zemalja, što je prirodan tijek događaja ako se zna da se po pravilu plaćanja vrše u valuti prodavača, a da kupac za svoju valutu treba kupiti valutu prodavača kako bi mogao platiti robu koju je od njega kupio. Naravno, prije nego se pristupi izvršenju ekonomsko-financijske transakcije, potrebno je znati odnos po kome će se obaviti pretvorbu jedne nacionalne valute u drugu. Devizni tečaj se formira na više načina:

  • Sustav fiksnih deviznih tečajeva gdje fiksni iznos odgovara odnosu danih valuta prema jednom konvencijalnim zajedničkom imenitelju;
  • Sustav pariteta kupovnih snaga gdje relativno fiksni iznos odgovara odnosima kupovnih snaga stranog i domaćeg novca;
  • Sustav fluktuirajući tečajevi valuta gdje varijabilni iznos odgovara odnosu ponude i potražnje strane valute

Devizni tečaj ili tečaj valuta svoju primjenu nalazi u trgovanju valutama na međunarodnom financijskom tržištu, Forex Market-u, što je posljedica primjene sustava fluktuirajućih deviznih tečajeva poznat po nazivu free-floating of currencies. Ovo je ujedno i jedan od preduvjeta za funkcioniranje Forex-a kao necentraliziranog tržišta, gdje se vrši slobodno tržišno formiranje cijena valuta, odnosno gdje se primjenjuje fluktuirajući devizni tečaj.