Fortrade vrijednost dionica

Nominalna vrijednost dionica predstavlja prvu procijenjenu i planiranu vrijednost s kojom se dionice prvi put emitiraju na tržištu. Prometna vrijednost dionica može biti različita od nominalne vrijednosti dionica, može biti jednaka, a može biti iznad ili ispod nominalne vrijednosti dionica. Nominalna vrijednost se može mijenjati kod narednih emisija dionica, što zavisi od toga kakva je prometna vrijednost dionica. Važno je napomenuti i to da o promjeni nominalne vrijednosti odlučuju poduzeće, reprodukciona banka i novčana berza dionica. Nominalna vrijednost dionica se utvrđuje na temelju kapitala poduzeća i usporedbom jedinične vrijednosti dionice iste ili slične delatonosti na domaćem ili stranom tržištu. Polazni broj dionica se utvrđuje podjelom planiranog osnivačkog kapitala s utvrđenom nominalnom vrijednosti. Inače, dionice predstavljaju dugoročne vrijednosne papire kojima se potvrđuje da je njihov imatelj unio prikladnu ponudu u osnovnu glavnicu dioničkog društva., Kao i da ima određena prava u tom društvu. Dionice trebaju imatelju osiguraju trajan prihod u vidu dividende i one predtstavljaju masovne vrijednosne papire koji se izdaju u velikom broju, od po nekoliko tisuća primjeraka. Također je značajno, da bruto profit poduzeća predstavlja razliku između ukupnog prihoda i troškova, a neto profit se dobija kada se od bruto profita odbiju obveze prema državi. Krajnji poslovni cilj poduzeća je stvaranje što većeg neto profita po jednom zaposlenom, po jedinici proizvoda, po jedinici snage proizvodne opreme i sl.. Pri tome je dividenda udio jedne dionice u neto profitu poduzeća, a ona je određena putem novčane burze dionica, na temelju bilance poduzeća, izvještaja reprodukcione banke i ocjene boniteta poduzeća. One se isplaćuju jedanput godišnje, na temelju stanja bilance dionica. Praktično, dionice su hartije od vrijednosti sa promjenjivim prihodom, jer se dividenda isplaćuje u zavisnosti od visine čiste dobiti dioničkog društva.

Svaka dionica se sastoji iz dva dijela – plašt dionice i kuponske tabak. Prvi dio sadrži osnovne podatke o samoj dionici kao što su oznaka da je ta vrijednosnica dionica i koja je vrsta dionice, naziv i sjedište dioničkog društva (emitenta), naziv i sjedište kupca ili pak, oznaku na koga dionica glasi, iznos na koji glasi dionica (nominalna vrijednost dionice), broj dionica i ukupan obim emisije, prava iz dionice, mjesto i datum izdavanja, oznaku serije i kontrolni broj dionice, redoslijed emisije, faksimil potpisa ovlaštene osobe i pečat emitenta. Kuponske tabak sadrži osnovne podatke o isplati dividende sa rednim brojem kupona za naplatu dividende, brojem dionice po kojoj se dividenda isplaćuje, naziv dioničkog društva, o godini u kojoj se dividenda isplaćuje, faksimil ovlaštenog lica i pečat emitenta.

Znači, svaka dionica ima neku nominalnu vrijednost, odnosno, vrijednost po kojoj se registrira u knjigovodstvu firme, s tim da se ne izgubi iz vida da kod dionica nominalna vrijednost nije uvijek jednaka knjigovodstvenoj, kao što je to slučaj kod obveznica. Inače, ukupna nominalna vrijednost emitiranih dionica se dobiva množenjem broja emitovanih dionica i nominalne vrijednosti jedne dionice. U razvijenim zemljama postoje i slučajevi da poduzeće emitira dionice bez nominalne vrijednosti, au cilju spriječiti vlasnike da se isuviše vežu za tu vrijednost, tako da se te dionice, u takvom slučaju u knjigovodstvu evidentiraju po prodajnoj cijeni koja se uzima za njihovu nominalnu vrijednost . Kvotne dionice glase na određeni udio u kapitalu društva. Treba još napomenuti i to, da je realna vrijednost dionica od izuzetnog značaja za trejdere prilikom donašenja odluka o deponovanju sredstava, a realna vrijednost dionica se izračunava metodom koji se naziva diskontiranje. Realna vrijednost dionica ima još i naziv unutarnja vrijednost dionica.