Fortrader vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. U užem smislu, vrijednosni papiri su instrumenti za trgovanje, odnosno one vrijednosni papiri kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzira potencijalnom zaradom. U ovu grupu spadaju dionice, obveznice, opcije, derivati i tako dalje. Ove vrijednosnice su izraz ili vlasničkog (akcije) ili neizravno vlasničkog (opcije) ili kreditnog (obveznice) aranžmana. One se prodaju i kupuju na specijaliziranom financijskom tržištu tj.. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju skupinu financijskih instrumenata kojima se trguje na financijskim tržištima. U širem smislu, vrijednosnim papirima pripadaju i instrumenti kredita i plaćanja, kao što su čekovi, mjenice, skladišnice, konosmani i slično. Prema propisima Hrvatske vrijednosne papire može emitirati savezna država, republika članica, pokrajina, grad, općina, i drugo pravno lice. Svaka vrijednosnica mora posjedovati određena svojstva odnosno da ispuni tri uvjeta:

  • da je u pisanoj formi
  • da je u toj ispravi sadržano neko građansko (najčešće imovinsko) pravo
  • da je postojanje i ostvarenje imovinskog prava povezano sa postojanjem vrijednosnica

U suvremenom prometu, vrijednosni papiri mogu igrati razne uloge i da se pojave kao sredstva plaćanja, kredita, osiguranja potraživanja, robnog prometa i slično. Svaka vrijednosnica mora sadržavati pet elemenata: oznaku vrste, naziv i sjedište njenog izdavatelja, točno utvrđenu obvezu izdavača, mjesto, datum i serijski broj izdavanja, potpis izdavatelja vrijednosni papiri. Prema načinu određivanja korisnika vrijednosnice razlikuju se vrijednosnice na ime, vrijednosni papiri po naredbi i vrijednosni papiri na donositelja. Kod vrijednosnica na ime korisnik isprave je izričito naveden po imenu, s tim što je isključeno prenošenje takve vrijednosnice putem indosamenta. Kod vrijednosnih papira po naredbi kao nositelj prava pojavljuje se neko lice izričito označeno u samoj ispravi, ali je tom licu istovremeno dana mogućnost da svojom naredbom odredi neka treća osoba kao korisnika isprave. Kada su u pitanju vrijednosni papiri na donositelja, kod njih imatelj prava tj.. korisnik nije imenovan izričito, tako da se svaki imatelj takve isprave smatra suradnikom vrijednosnice. Vrijednosnice na donosioca prenose se najlakše od svih vrijednosnica.

Predmet javne ponude na organiziranom tržištu mogu biti sljedeće vrijednosni papiri:

  • akcije – vrijednosni papiri koji glase na dio osnovnog kapitala akcionarskog društva;
  • dužničke vrijednosni papiri;
  • varanti – vrijednosni papiri koje imatelju daju pravo na kupnju, odnosno prodaju vrijednosnica i drugih financijskih instrumenata, određenog dana, odnosno u određenom periodu, po unaprijed određenoj ili odredivoj cijeni;
  • depozitne potvrde – vrijednosni papiri koje izdaju banke koje posjeduju inozemne dionice ili obveznice deponirane kod banke u inozemstvu, a koje predstavljaju domaći ekvivalent vanjskih dionica ili obveznica, odnosno sadrže istovjetna prava i obveze, kao i inozemne vrijednosni papiri na koje se odnose.

Trgovina vrijednosnim papirima obavlja se na berzi. Ukoliko se opredijelite trgovati vrijednosnim papirima, dionicama ili obveznicama, nužno je kontaktirati brokersko-dilersko društvo, člana Zagrebačke burze i zaključiti ugovor o posredovanju. Predmet javne ponude na organiziranom tržištu mogu biti i druge vrijednosni papiri, odnosno financijski instrumenti koje se utvrđuju u skladu sa ovim zakonom i aktom Komisije.